Rus og kriminalitetsforebyggende arbeid

Lillestrøm kommune er en SLT-kommune. SLT står for Samordning av Lokale rus og kriminalitetsforebyggende Tiltak.

SLT-modellen er et hjelpemiddel for å samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. I en kommune er det mange enkeltpersoner og offentlige instanser som bidrar i dette arbeidet. Modellen bidrar til å koordinere informasjon, kunnskap og ressurser mellom kommunale aktører og politi, samt næringsliv og frivillige organisasjoner når dette er naturlig.

Handlingsplan for rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid Lillestrøm kommune skoleåret 2023-2024

SLT-koordinator

I vårt SLT-arbeid har vi en SLT-koordinator. SLT-koordinator skal være pådriver og inspirator, koordinere tiltak, bringe viten og informasjon mellom deltagerne i modellen, ha kontakt med andre kommuner, myndigheter og media. Et tett og nært samarbeid med politiet er viktig. 

SLT-koordinator har ansvar for to av de faste tverrfaglige strukturene i kommunen. Det gjelder SLT-møtet og politirådet. SLT-koordinator har også ansvar for gjennomføringen av Ungdataundersøkelsen.

Kontaktinformasjon til SLT-koordinator

Gry Løge Lid
e-post: grli03@lillestrom.kommune.no
Mobil: 47792507

SLT-møte

SLT-møtet samler enheter som jobber tett med ungdom. Formålet er å være i forkant av utvikling av negative tendenser i ungdomsmiljøet og sikre informasjonsflyt mellom de forskjellige tjenestene. SLT-møtet skal sikre at samordnede tiltak iverksettes tidlig for ungdom i faresonen og bidra til god tverrfaglig oppfølging i konkrete saker.

Ved behov settes det ned arbeidsgrupper, bestående av representanter fra SLT-møtet eller andre aktuelle ressurspersoner fra møtende virksomheter. Dette settes ned i SLT-møtet.  

Politiråd

Politiråd er et formalisert samarbeid mellom lokalt politi og kommunale myndigheter, hvor målet er å bidra til samvirke om kriminalitetsforebygging og trygghet i lokalsamfunnet.

«Samarbeidet i politiråd skal bidra til å involvere og ansvarliggjøre lokalpolitikere i det kriminalitetsforebyggende arbeidet og støtte opp under målsetningen om et lokalt forankret politi. Polititrådene skal bidra til å styrke utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune» (Prop 1 S, 2012 -2013)

Hensikten med avtalen er å formalisere rammene for samarbeidet i Politirådet samt skriftliggjøre mål og retning for det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Utpekte mål og felles satsingsområder skal være basert på kunnskap om utfordringsbildet. Felles prioriterte innsatsområder i perioden er:

  • Ungdomskriminalitet og kriminelle ungdomsnettverk
  • Forebygge Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep
  • Forebygge hatkriminalitet og voldelig ekstremisme
  • Forebygge menneskehandel
  • Gjengkriminalitet

 

 

 

Konfliktråd

Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr mekling som metode for å håndtere konflikter. Meklerne i konfliktrådet legger til rette for møtene mellom partene i en konflikt. Det er gratis å bruke konfliktråd. Kontaktinformasjon om Konfliktråd for Lillestrøm kommune finner du på høyre side under «Konfliktrådet»

 

 

Ungdata

SLT-koordinator har ansvar for å gjennomføre Ungdataundersøkelsen. Ungdata er lokale barn- og ungdomsundersøkelser der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. Undersøkelsene er tilpasset barn og ungdom på mellomtrinnet (5.-7.-trinn), ungdomstrinnet og i videregående opplæring.

Ungdata gjennomføres i Lillestrøm kommune i 2022 og ansvaret for planlegging, gjennomføring og oppfølging av undersøkelsene er lagt til SLT-koordinator.

Mer informasjon om Ungdata finner du her