Psykososialt miljø i skolen

Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Et raust og støttende læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling. Et systematisk arbeid er avgjørende for å skape et trygt og godt skolemiljø.

Systematisk arbeid med skolemiljø virker preventivt og motvirker mobbing og annen uønsket atferd i skolen. Arbeid med skolemiljø er et utviklingsarbeid som forutsetter at man kartlegger sider ved skolen. Den kunnskapen som genereres skal brukes til å bedre skolemiljøet. Innsats for bedre skolemiljø gir både faglige og sosiale gevinster. Godt skolemiljø er imidlertid ikke noe som blir etablert og er på plass en gang for alle. Det må vedlikeholdes.

Aktivitetsplikten utløses når en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Å ha et trygt og godt skolemiljø omfatter mer enn at eleven ikke opplever krenkelser. Elevene har rett til et skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det som er avgjørende for om skolens aktivitetsplikt utløses, er hvordan eleven faktisk opplever å ha det mens han eller hun er på skolen, skolefritidsordningen eller på leksehjelpen. Les mer her : Skoles psykososiale miljø og aktivitetsplikt