Bedre tverrfaglig innsats i Lillestrøm kommune

I Lillestrøm kommune vil vi sammen skape en oppvekst preget av trivsel, trygghet og livsmestring gjennom tidlig innsats, samhandling og inkluderende fellesskap.

Bedre tverrfaglig innsats ( BTI) skal bidra til gode oppvekstvilkår for barn og unge, og sikre godt samarbeid med deres foreldre ved at tjenestene samhandler godt på alle nivå. Vi har som mål å forebygge, oppdage og sette inn riktig tiltak til barn, unge og familier som det er knyttet bekymring til.

Bedre tverrfaglig Innsats er en samhandlingsmodell som kan beskrive og synliggjøre hvordan våre planer, rutiner, samhandlingsarenaer og verktøy bidrar til identifikasjon og oppfølging av utsatte barn. Dette deler vi i tre nivåer: kommunalt nivå, tjeneste/etatsnivå og individnivå. Beskrivelse av hva modellen inneholder på de forskjellige nivåene finner du under Samhandlingsmodell

På individnivå ligger vår Handlingsveileder, som er vårt verktøy for hvordan vi jobber i møte med  barn og unge som vekker uro/bekymring hos voksne. Ved å arbeide etter handlingsveilederen ønsker vi å sikre lik praksis og godt samarbeid, samt unngå at familier som er berørt opplever seg som «kasteballer» mellom ulike tjenester i kommunen. Handlingsveilederen har et handlingsforløp som er illustrert gjennom fire nivåer, og starter med nivå 0.

MÅLSETTING: Kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen.

MÅLGRUPPEN: Gravide, barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til.

HANDLINGSVEILEDER  PÅ FIRE NIVÅER: BTI er et handlingsforløp som er illustrert gjennom fire  nivåer fra 0- 3. Den starter med nivå 0.

Nivå 0: Avklarer om det er grunn til bekymring

Nivå 1: Beskriver innsats innenfor hver enkelt tjeneste

Nivå 2: Beskriver enkelt tverrfaglig samarbeid mellom fortrinnsvis to tjenester

Nivå 3: Beskriver mer omfattende tverrfaglig samarbeid mellom flere tjenester

Ansvar: De ulike nivåene bindes sammen av brikken som strekker seg mellom nivåene. Denne symboliserer en medarbeider/instans som har koordineringsansvaret, og som skal sikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen.

Handlingsveileder for BTI

Om ansatte som møter barna får en uro/bekymring knyttet til barn/unge, skal man som hovedregel følge handlingsveilederen for BTI. Det understrekes at vi ønsker at ansatte ser og handler så tidlig som mulig, alltid med tanke på barnets beste. Det er grunnleggende viktig at barn og unge selv og foresatte involveres fra et tidlig tidspunkt. Unntaket fra dette er ved mistanke om vold og overgrep, da skal melding til barnevernet sendes umiddelbart.

Når en ansatt som har kontakt med et barn/en familie, ser det som ønskelig/nødvendig å samarbeide med andre tjenester, skal det innhentes samtykke fra dem saken gjelder. Hensikten med BTI-modellen er å bidra til tidlig innsats og samordnede tjenester med medvirkning fra barnet/ den unge og foreldre uten at det blir oppfølgingsbrudd. Dette gjennomføres gjennom å beskrive det helhetlige og sammenhengende forløpet på system-, tjeneste- og individnivå, tilpasset den enkelte kommune.

Modellen bidrar til å få oversikt over handlingsforløpet og til å rette opp i svikt i samhandling både mellom lokale tjenester og tjenester på regionalt og statlig nivå. BTI-modellen egner seg både som et hjelpemiddel for å ta strategiske beslutninger og for å systematisere og beskrive det praktiske arbeidet med barn, unge og foreldre, som en bekymrer seg for.

Hvert nivå beskriver forløpet i arbeidet med å avklare undring/bekymringer og iverksette tiltak i og mellom tjenestene. De fire nivåene skal omfatte alle oppgaver og aktiviteter som berører tidlig og tverrfaglig innsats og oppfølging av målgruppa.

Her kan også tiltak som foreldrene har ansvar for beskrives. Brikkene i figuren over symboliserer nivåene og antall tjenester som involveres. De ulike nivåene bindes sammen av brikken som strekker seg mellom nivåene. Denne symboliserer koordineringsansvaret som strekker seg mellom nivåene og skal sikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen.

For mer informasjon ta kontakt med :

Marianne Veiby
mave02@lillestrom.kommune.no
Mobil: 91708241