Tjenestetorg Barn, unge og familier

Tjenestetorg barn, unge og familier er kommunens koordinerendeenhet for barn og unge og er et organisatorisk knutepunkt i Oppvekst. Avdelingen skal bidra til samarbeid på tvers av fagområder, nivåer og sektorer og har dermed en sentral rolle med å få på plass helhetlig, forbyggende og forsvarlige tjenester til barn, unge og deres familier.

Tjenestetorget for barn, unge og familier består av seksjonene Fysio- og ergoterapitjenesten og Tildeling barn og unge.

Fysio- og ergoterapitjenester er en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven. Tjenesten har ansvar for habilitering, rehabilitering og forebyggende tiltak for barn og unge i alderen 0-18 år. Tjenesten jobber for å ivareta og bedre barn og unges funksjonsevne, samt medvirke til tiltak som fremmer aktivitet og deltagelse.

Tildeling barn og unge fatter vedtak om tjenester til barn, unge og deres familier etter helse- og omsorgstjenesteloven. Seksjonen skal bidra til koordinerte tjenestetilbud og at det foretas tildelinger av tjenester i tråd med gjeldende lovverk, kommunale vedtak og målsettinger. Det skal samarbeides tett med tjenester til voksne for å sikre gode overganger til voksenliv og gode tjenesteforløp.

For mer informasjon, se kommunens nettside.  

For å søke om tjenester, se søknadsskjema her:
Søknad om helse- og omsorgstjenester
Søknad om Fysio- og ergoterapitjenester

Kontaktinformasjon:
Tildeling barn og unge
Telefon: 905 65 469
E-post: tildelingbarnogunge@lillestrom.kommune.no

Fysio-og ergoterapitjenesten
Telefon: 911 97 034
E-post: fysioergobarn@lillestrom.kommune.no