Psykososialt miljø i barnehagen

Barnehagen skal sørge for at barna har det trygt og godt

Barnehagen skal møte barns behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse, og sikre at barn får ta del i og medvirke i fellesskapet. Positive og nære relasjoner mellom barn og voksne er av stor betydning for barns trivsel og utvikling i barnehagen, samtidig er samspill med andre barn en viktig arena for barns tilegnelse av sosial kompetanse.

Alle som jobber i barnehagen må følge med på at barna har det trygt og godt i barnehagen, og at de har et miljø som fremmer trivsel, lek og læring. De voksne i barnehagen skal hjelpe barna å bygge relasjoner til hverandre. Personalet skal blant annet støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne løsninger i konfliktsituasjoner og jobbe for å bryte opp uheldige samspillsmønstre. Barnehagen skal ha nulltoleranse mot krenkelser som utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering, og har en aktivitetsplikt ved kunnskap eller mistanke om at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Barnehagen er en viktig arena for å forebygge og stoppe krenkende atferd.     Les mer her: Barnehagens psykososiale miljø og aktivitetsplikten