Barn som pårørende

Lillestrøm kommune skal etter lovverket ha et helhetlig og koordinert tjenestetilbud til barn som pårørende. Dette innebærer samarbeid mellom fagpersoner og instanser internt og eksternt. For å sikre at kommunens praksis er i tråd med lovverket, er det utarbeidet en rutinebeskrivelse for kommunens ansatte.

Rutinen skal bidra til å sikre at:

  • Barn som pårørende får tilstrekkelig informasjon og den hjelpen de har krav på i forbindelse med foreldre og/eller søskens sykdom, skade eller rusmiddelmisbruk
  • Systematisk informasjonsutveksling mellom Ahus og kommunen når barn er pårørende og trenger oppfølging.

Definisjoner

”Barn som pårørende” er barn eller søsken av pasienter med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom, skade eller er etterlatte barn eller søsken. Begrepet pårørende skal tolkes vidt og uavhengig av formalisert omsorgssituasjon.

Begrepet ”foreldre” omfatter alle som er omsorgsansvarlige for barn, det være seg biologiske foreldre, adoptivforeldre, fosterforeldre, steforeldre og andre som har et omsorgsansvar.

Lovbestemmelsen gjelder for mindreårige barn under 18 år og gjelder både biologiske barn, stebarn, fosterbarn, adoptivbarn og søsken som pårørende og etterlatte.

Rutinen ligger tilgjengelig i Risk Manager.