Samarbeidstruktur i Lillestrøm kommune

Bedre tverrfaglig Innsats (BTI) skal bidra til gode oppvekstsvilkår for barn og unge, og sikre godt samarbeid med deres foresatte ved at tjenestene samhandler godt på alle nivå.

Bedre tverrfaglig Innsats er en samhandlingsmodell som kan beskrive og synliggjøre hvordan våre planer, rutiner, samhandlingsarenaer og verktøy bidrar til identifikasjon og oppfølging av utsatte barn. Dette deler vi i tre nivåer: kommunalt nivå, tjeneste/etatsnivå og individnivå.

Dette skal bidra til å forankre og sikre en helhetlig retning i kommunens tverrfaglige arbeid, og å nå målet om å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen for gravide, barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til.

I Lillestrøm kommune har vi i vår samhandlingsmodell også en møtestruktur for det tverrfaglige samarbeidet, i tre nivåer:

 1. Kommunenivå: BTI drift ledergruppe
 2. Koordinerende nivå:
  1. Koordineringsgruppa
 3. Tjenestenivå
  1. Linjeledermøte (ikke startet opp per juni 2022)
  2. SLT-møtet (ikke startet opp per august 2022)
  3. BTI-nettverk

 

Styringsgruppen har møter 4 ganger i året, eller ved behov. Styringsgruppen har ansvar for mål og prioriteringer innenfor tverrfaglig, forebyggede arbeid, inkludert rus- kriminalitetsforebygging. Strategiske planer og tiltaksplaner skal forankres i styringsgruppen, samt i øvrig planarbeid og økonomiarbeid. I styringsgruppen sitter det representanter fra alle de tre tjenesteområdene i kommunen.

Koordineringsgruppa har månedlige møter. Koordineringsgruppa skal koordinere det tverrfaglige arbeidet som pågår og følge opp saker fra styringsgruppen.

For informasjon om BTI-nettverket, se mandater i lenke til venstre.

Samhandlingsmodellen og møtestrukturen som beskrevet over, skal evalueres årlig.