Samarbeidstruktur i Lillestrøm kommune

Bedre tverrfaglig Innsats (BTI) skal bidra til gode oppvekstsvilkår for barn og unge, og sikre godt samarbeid med deres foresatte ved at tjenestene samhandler godt på alle nivå.

Bedre tverrfaglig Innsats er en samhandlingsmodell som kan beskrive og synliggjøre hvordan våre planer, rutiner, samhandlingsarenaer og verktøy bidrar til identifikasjon og oppfølging av utsatte barn. Dette deler vi i tre nivåer: kommunalt nivå, tjeneste/etatsnivå og individnivå.

Dette skal bidra til å forankre og sikre en helhetlig retning i kommunens tverrfaglige arbeid, og å nå målet om å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen for gravide, barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til.

I Lillestrøm kommune har vi i vår samhandlingsmodell også en møtestruktur for det tverrfaglige samarbeidet, i fire nivåer:

  1. BTI Strategisk ledergruppe: Kommunedirektørens ledergruppe strategiske nivået som staker ut kursen gjennom Lillestrøm kommunes verdier, planer og strategier. Ledes av Kommunedirektør.
  2. BTI Koordinerende ledergruppe: Kommunalsjefer og Avdelingssjefer leder det tverrfaglige samarbeidet gjennom konkretisering og delegering ut fra gitt oppdragsbrev fra Kommunedirektørens ledergruppe. Ledes av Oppvekstdirektør
  3. BTI Opreativt nivå: Avdelingsledere og utvalgte representanter fra tjenester skal samordne og lede utviklingsarbeid og være bindeledd mellom koordinerende og utførernivå. Ledes av BTI-koordinator og Rådgiverteam
  4. BTI Utførernivå: Tjenester der det er etablerte samarbeidsformer på tvers i form av nettverk og etablerte samarbeidsteam med tverrfaglige tilsnitt. Ledes av Rådgiverteam

BTI,- SLT- og Folkehelsekoordinatorer: holder i trådene, både oppover og nedover i modellen for å sikre at føringer gitt i overordnede nivåer utføres i nivåene under. Koordinatorene skal også bringe saker oppover i modellen slik at alle parter i Samhandlingsmodellen holdes løpende orientert om den tverrfaglige arbeidet i kommunen. Samarbeider med Oppvekstdirektør.

Rådgiverteam: skal sikre det tverrfaglige blikket i Utførernivået. Består av de 3 koordinatorene, Tverrfaglig rådgiver PPA og Tverrfaglig rådgivere Oppvekst. Ledes av BTI-koordinator.

Samhandlingsmodellen og møtestrukturen som beskrevet over, skal evalueres årlig.