Kommunale føringer

Lillestrøm kommune skal ha en utvikling som er bærekraftig både i dag og i framtida. FNs bærekraftsmål ligger i bunnen og skal styre de valgene kommunen gjør. Annen type kunnskap og forskning, kommunale utfordringer og verdigrunnlaget som politikerne har lagt, påvirker også utviklingen av kommunen. I perioden 2020-2024 har Lillestrøm satt seg fire hovedmål:

 1. Klima og miljø
  Hovedmål: Lillestrøm kommune skal redusere klimagassutslippene og ha en god ressursforvaltning, samtidig som kommunen skal håndtere forventet befolkningsvekst.
 2. By- og tettstedsutvikling
  Hovedmål: Lillestrøm kommune skal ha en attraktiv regionby og livskraftige lokalsamfunn.
 3. Hele livet
  Hovedmål: Lillestrøm kommune skal støtte opp under innbyggernes mestring av egne liv i alle livets faser.
 4. Nyskapende
  Hovedmål: Lillestrøm kommune skal være åpen, lærende og nytenkende.

 

Kommuneplanen 

Lillestrøm kommune har en kommuneplan for perioden 2020-2031. Den kan du lese her.

Hovedmålet for satsingsområdet hele livet er: Lillestrøm kommune skal støtte opp under innbyggernes mestring av egne liv i alle livets faser.

Videre er det innenfor satsingsområdet hele livet definert følgende delmål:
• rett tjeneste, til rett tid, på rett nivå
• inkludering og trygghet for alle
• samarbeid på tvers av tjenester og med andre samfunnsaktører

 

Oppvekststrategien

Oppvekststrategien for Lillestrøm kommune ble vedtatt av kommunestyret 15.6.2022.

Visjon:  Sammen om en god oppvekst.

Overordnet målsetting:  Sammen skaper vi en god oppvekst preget av trivsel, trygghet og livsmestring gjennomtidlig innsats, samhandling og inkluderende fellesskap.  Hele Oppvekststrategien kan du lese her

 

Handlingsplan mot vold og overgrep i nære relasjoner

Vold og overgrep er et alvorlig samfunnsproblem og folkehelseproblem som krever en felles innsats statlig og kommunalt.  Kommunale handlingsplaner skal være et viktig verktøy for å styrke og samordne den kommunale innsatsen mot vold og overgrep i nære relasjoner. Lillestrøm kommune har som mål å forebygge, oppdage og sette inn riktig tiltak til barn, unge deres familier og voksne som utsettes for vold og overgrep. Vi skal også bidra til å forebygge og sette inn nødvendig tiltak til utøvere for å forhindre overgrep.

Alle har rett til å leve et liv uten vold og overgrep. All bruk av vold og overgrep strider med norsk lov og grunnleggende menneskerettigheter. Det må tas på alvor og krever en felles innsats.

Utarbeidelse av handlingsplan mot vold og overgrep i nære relasjoner for Lillestrøm kommune er forankret i kommunens «Planstrategi 2020-2023» og administrativt i styringsgruppa for det tverrfaglige samarbeidet i Lillestrøm kommune og vedtatt i kommunestyret i sept. 2021.

Handlingsplanen i sin helhet finner du til i en link til venstre.

 

Plan for helsefremmende og forebyggende arbeid for barn, unge og familier i Lillestrøm kommune

Planen skal gi en felles forståelse og utgangspunkt, og vise retning for tjenesteområdene som skal bidra til å fremme gode oppvekstsvilkår. Planen beskriver hvordan Lillestrøm kommune skal videreutvikle det helsefremmende og forebyggende arbeidet.

Handlingsplanen i sin helhet finner du til i en link til venstre.

 

Kunnskapsgrunnlag for planlegging inkl. oversikt over befolkningens helsetilstand

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) pålegger kommunen å ha oversikt over befolkningens helsetilstand, og de positive og negative faktorer som påvirker denne. Blant annet vektlegges det at oversikten skal ligge som grunnlag for kommunenes planlegging og styring, herunder planstrategi. Lillestrøm kommunes oversikt over befolkningens helsetilstand inngår i kunnskapsgrunnlaget.

I vårt kunnskapsgrunnlag presenterer vi statistikk og data om Lillestrøm kommune. Formålet har vært å samle kunnskap som er nyttig og relevant for både innbyggere, administrasjon og politikere.

Kunnskapsgrunnlaget ser du i lenke til venstre.