Statlige føringer

Det finnes en rekke lover, forskrifter og retningslinjer som legger føringer for vårt tjenestetilbud og vår samhandling.

Sentrale lover

 

Forskrifter

Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.

 

Rundskriv

Rundskriv er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter.

 

Strategier

 

Veiledere

 

Nasjonale faglige retningslinjer

Nasjonale faglige retningslinjer blir gitt på områder med behov for nasjonal normering. Dette er gjerne på problemstillinger der det er stor faglig uenighet og/eller stor variasjon i praksis.

 

Sentrale kunnskapsrapporter