Medvirkning på systemnivå

Lillestrøm kommune har flere formelle medvirkningsarenaer for barn og unge i Lillestrøm kommune.
I tillegg jobber vi med medvirkning i arbeid med den enkelte barn, ungdom og familie.

Ungdomsråd (14-18 år)

Alle kommuner i Norge er blitt pålagt i å ha ungdomsråd. Det er formelt, med faste møter 10-11 per år. Rådet tildeles ungdomsrelevante saker til uttalelse – ikke vedtak. Ungdomsrådets møter skjer tidlig i den politiske saksgangen, slik at ungdomsrådets protokoller er tilgjengelige for politikerne i de vedtaksberettigede organene (hovedutvalg, formannskap og kommunestyret) i forkant av politisk behandling/vedtak. Ungdomsrådet kan også fungere som høringsinstans i enkelte saker der en kommunal saksbehandler ønsker ungdommers innspill i forbindelse med skriving av politiske saker.

Medlemmer i ungdomsrådet kan på eget initiativ uttale seg i andre saker. Når det gjelder fordeling av interne oppgaver og rutiner, kan ungdomsrådet selv gjøre vedtak. Bl.a valg av leder eller hvorvidt arbeidsoppgaver skal fordeles på flere i rådet.

Ungdomsrådet blir invitert til workshop og seminarer i kommunen, fylket og på landsomfattende ungdomsmøter. Deltakelse på workshops og seminarer er frivillig.

Kommunestyret har oppnevnt 10 medlemmer som sitter i 2 år i Lillestrøm ungdomsråd. Alder ca. 14-17 år ved valg til nytt råd. Møtene i ungdomsrådet avholdes på kveldstid, på rådhuset ca. 1 gang i måneden. Utvalgsmedlemmene får honorar for deltakelsen.

Kravet til ungdommene er at de er engasjerte og samfunnsengasjerte og at de bor eller går på skole i Lillestrøm kommune.

For å komme i kontakt eller få mer informasjon, kontakt Nina Lande på epost nila01@lillestrom.kommune.no.

 

Barneråd og ungdomstrinnsråd

Barneråd 5.-6.-7.trinn og ungdomstrinnsråd 8.9.10.trinn (BUR): Inviteres til møter i februar, april og november.

Lillestrøm kommune har videreført ordningen tidligere kjent som Barn og Unges kommunestyre, i en ny form med 3 årlige rådsmøter, for henholdsvis mellomtrinnet og for ungdomstrinnet. Rådsmøtene er ment å gi de unge representantene en viss reell medbestemmelse med søknader til trivselstiltak på skolene, og som rådgiver og innspillsleverandør i saker som berører barn og unge i hele kommunen.

Skolene oppnevner selv 2 representanter fra hver skole som sitter i barnerådet og ungdomstrinnsrådet for ett år.  Hvis den som velges går i 7. eller 10. trinn, så må skolen velge ny kandidat til høstmøtet.
På høstmøtene i november fordeles penger til trivselstiltakene på skolene. Slik lærer de unge å prioritere og vurdere kostnader. Vedtatte søknader må brukes innen ett år, ellers går pengene tilbake til BUR.
Målet er at møtene i BUR skal gi de unge innsikt i hvordan lokaldemokratiet fungerer, med ordentlige møter i kommunestyresalen, saksdokumenter, gjennom argumentering, spørsmål og diskusjon av saker og med avstemminger.  Det serveres pizza og brus på møtene.

BUR velger selv på høstmøtet hvem som skal være leder neste kalenderår. Hvis den som velges til leder/nestleder går i 7. eller 10. trinn, så kan de lede møtene selv om de har begynt på ny skole.
Leder og nestleder leder møtene og sørger for at alle som har tegnet seg får taletid, at reglene overholdes, og avstemming i sakene. Elevrådskontakter og varamedlemmer er velkomne som tilskuere og støttespillere for sine representanter på møtene.

Rådgiver i Fagstab oppvekst og rådgiver Kultur/barn og unge samarbeider om planlegging og gjennomføring og oppfølging av møtene og sakene.

For å komme i kontakt eller få mer informasjon, kontakt Nina Lande på epost nila01@lillestrom.kommune.no.

 

Ekspertutvalget

Ekspertutvalget i Lillestrøm kommune består av ungdom med brukererfaringer fra hjelpetjenestene. Utvalget har en rådgivende og samarbeidende funksjon og bidrar med råd, anbefalinger, innspill og ideer til ansatte i barne- og ungdomstjenestene.

Ekspertutvalgets visjon er å styrke barn og unges medvirkning og involvering.

For kontakt med Ekspertutvalget, ta kontakt med

Tina  Makedonski (Tina.Makedonski@lillestrom.kommune.no) og

Christina Joy Bone (ChristinaJoy.Bone@lillestrom.kommune.no

 

 

 

Program for folkehelsearbeid

Prosjektet «Medvirkning barn og unge i Lillestrøm» er en del av den tiårige nasjonale satsningen «Program for folkehelsearbeid i kommunene» og har fått bevilget prosjektmidler gjennom tilskuddsordningen for tiltaksutviklingen fra Helsedirektoratet og Akershus fylkeskommune. Satsningen nasjonalt og på fylkesnivå har som mål at tiltaksutviklingen skal bidra til å integrere psykisk helse som en likeverdig del av folkehelsearbeidet og fremme lokalt rusforebyggende arbeid, med barn og unge som primærmålgruppe. 

Hovedmålsetningen med prosjektet i Lillestrøm er å styrke barn og unges ressurser ved å bidra til økt tilhørighet gjennom medvirkning, deltakelse og mestring. Utgangspunkt for prosjektets tema er resultater fra Ungdataundersøkelsen 2019 som viser at ungdom oppgir å ha få møteplasser, færre unge er med i organisasjoner, de er misfornøyde med nærmiljøet, de bruker mye tid foran skjermen og mange rapporterer om utfordringer med psykisk helse og depressive symptomer. Det er derfor ønskelig med et tiltak som kan bidra til å bygge stedsidentitet, skape møteplasser og bedre psykisk helse. Tiltaksutviklingen er først og fremst å utvikle en metode for å sikre god medvirkning fra barn og unge i saker som angår dem. Det skal utvikles en metode på systemnivå, som også aktiviserer og utfordrer barn og unge selv til å engasjere seg mer. Man antar at barn og unge som får påvirke sitt nærmiljø vil oppleve mer mestring, øke sin sosiale kapital, føle høyere grad av stedstilhørighet og blir mer fornøyd med sitt nærmiljø. Dette virker positivt på individets psykiske helse, og har flere positive folkehelseeffekter. Det er ønskelig å ha fokus på systemet som sikrer at gode arenaer blir til, fremfor fokus på enkelttiltak for å bygge møteplasser. Prosjektet skal gjennomføres og evalueres i samarbeid med FoU-miljøer, og det skal videre legges til rette for samarbeid med andre kommuner, frivilligheten og/eller kunnskapssentrene, høgskoler og næringsliv. 

For mer informasjon om prosjektet, kontakt Folkehelsekoordinator Ida Kristin Woldmo på epost idwo02@lillestrom.kommune.no.

 

Brukermedvirkning i skoler og barnehager

Brukermedvirkning i skoler og barnehager er regulert i lovverket, blant annet i opplæringslova, barnehageloven, barnekonvensjonen art. 3 og art. 12, Grunnloven § 104 og forvaltningsloven § 17.

Rutiner for psykososialt skolemiljø i Lillestrømskolen beskriver hvordan elever og foreldre kan medvirke til et godt skolemiljø.

Rutiner for psykososialt barnehagemiljø i Lillestrømbarnehagene beskriver hvordan barn og foreldre kan medvirke til et godt barnehagemiljø.