Barnehage

Hva:

Når du som ansatt er bekymret for et barn, må du sette ord på uroen du kjenner på. Noen ganger kan signalene være vage og diffuse, og vanskelige å tyde. Under aktuelle verktøy finner du skalaer og tips som kan hjelpe deg til å sette ord på hva du undrer deg over.

Med undring menes observasjoner eller hendelser som leder til spørsmål vedrørende barn/unges helse, trivsel eller livssituasjon. Undring innebærer ingen antakelser eller konklusjon om spørsmålene.

Noen ganger kan foreldrene selv eller andre rundt barnet komme til deg med en bekymring.

Se også barnehageloven om aktivitetsplikten  Kap.8   som skal sikre barnehagebarna et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø.

Hvis bekymringen gjelder mistanke om vold eller overgrep mot barn, må leder informeres og barnevernet kontaktes for drøfting.

 

 

Hvordan:

Del bekymringen med nærmeste leder, før du deler den med foreldre/barnet.

Hvem: Alle ansatte.

Hva:

Konkretiser – sett ord på bekymringen.

I samarbeid med kollega/pedagogisk leder eller styrer konkretiserer du undringen. Dette ligger til grunn for samtale med foreldre, på trinn 3.

Hvem:

Alle ansatte

Hva:

Gjennomfør undringssamtale med barnet og/eller foreldre for å klargjøre bekymringen.

Samtale med foreldre gjennomføres innen 4 uker.

Hvem:

Pedagogisk leder og/eller styrer

Hva:

Barnehagen skal sammen med foreldre vurdere om undringen er en reell bekymring og om tiltak skal iverksettes. 

NB: Også på nivå 0 er det mulig å søke råd og veiledning hos andre tjenester/avdelinger. Husk samtykke fra foreldre.

Hvis ja, gå videre til nivå 1.

Hvem:

Pedagogisk leder / barnehageleder i samarbeid med foreldre

Er det videre grunn til bekymring?

Hva:

Dersom det ikke er grunnlag for videre oppfølging, lukkes saken.

Takk de involverte for godt samarbeid.

Minn foreldre/barnet om at de er velkommen til å be om hjelp dersom det skulle oppstå nye vansker på et senere tidspunkt.

 

Hvem:

Pedagogisk leder / barnehageleder i møte med foreldrene

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Konkretiser utfordringene og grunnlag for tiltak.  Forbered dere til møte med foreldre .  ( trinn 2)

NB: Også på nivå 1 er det fullt mulig å søke råd og veiledning hos andre aktuelle tjenester/avdeling. For eksempel drøfting med PPA, eller at saken drøftes i tverrfaglig møte.  Eller med aktuell instans som helsestasjon eller barnevern.

Innhent samtykke gjennom samtykkeskjema.

Hvem:

Pedagogisk leder

Hva:

Inviter og gjennomfør møte med foreldre/barnet og andre aktuelle i barnehagen. I møtet definerer dere sammen utfordringene og blir enige om konkrete mål og tiltak som referatføres. Referat gjøres tilgjengelig for foreldre.

Avtal tiltak både i hjemmet og i barnehagen.

Avklar i møtet hvem som har ansvar for å informere barnet, hvordan det informeres og hvordan barnet får sagt sin mening.

Avtal tidspunkt for evalueringsmøte.

Hvem:

Pedagogisk leder / barnehageleder

Hva:

Avtalte tiltak settes i verk og gjennomføres som avtalt. Dokumenter tiltakene.

Forbered evalueringsmøte. Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedgår det. Barnets mening skal tillegges vekt. Avklar hvem som har ansvar for å snakke med barnet i forkant av evalueringen.

 

Hvem:

Ansvarlig for tiltak avtales.

Pedagogisk leder / barnehageleder er ansvarlig for gjennomføring av møtet og evaluering

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Gjennomfør evalueringsmøte, der alle involverte parter drøfter i hvilken grad tiltakene har ført til at barnets situasjon har endret seg. Få med barnets opplevelse av evt. endring, og legg vekt på barnets egen opplevelse.

PPA kan delta som drøftingspartner med samtykke fra foreldre uten at sak er meldt, eller tverrfaglig møte kan brukes som evalueringsmøte/drøftingsmøte med foreldre.

Hvem:

Pedagogisk leder / barnehageleder i samarbeid med foreldrene

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Med utgangspunkt i evalueringen dere har gjort, må det fattes en beslutning om veien videre. Det er tre mulige utfall av evalueringen:

1. Tiltakene har hatt den ønskede effekt, det er ikke lenger grunn til å uroe seg.
– Saken avsluttes med et avslutningsnotat.

2. Tiltakene har effekt, men målene er ikke nådd og arbeidet fortsetter med samme tiltak
Eller
Tiltakene har ikke gitt ønsket effekt, men det er flere mulige tiltak som kan settes inn i barnehagen.
– Gå tilbake til Nivå 1 – steg 3

3. Tiltakene har ikke gitt ønsket effekt. Dere er behov for hjelp fra andre tjenester og videre innsats.
– Vurder aktuelle samarbeidspartnere og inviter til møte på trinn 2 (planlegg tiltak i samarbeid med foreldre) innen 2 uker eller meld saken inn til tverrfaglig møte.

Innhent samtykke fra foreldre til å involvere eksterne samarbeidspartnere.

Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedgår det, og barnets meninger skal tillegges vekt.

Hvem:

Pedagogisk leder / barnehageleder

Er det videre grunn til bekymring?

Hva:

Barnet/familien er i behov av hjelp fra annen tjeneste i tillegg til barnehage. På bakgrunn av samtykke fra foreldre rettes en henvendelse til aktuell instans. Barnehagen inviterer til  og gjennomfører samarbeidsmøte med aktuell tjeneste og foreldre.

Formålet med møtet er at tjenestene skal koordinere innsatsene som iverksettes og jobbe etter felles målsetninger.

Saken presenteres og drøftes. Aktuelle tiltak planlegges. Det fastsettes hvem som er ansvarlig for hvilke tiltak. Oversikt over tiltak og mål skal fremgå av møtereferat.

Avtal tidspunkt for evaluering.

Avgjør hvem som holder i saken videre, med ansvar for møteledelse og dokumentasjon.

(Lenke til henvisningsskjemaer? og informasjon om aktuelle hjelpeinstanser)

 

Hvem:

Barnehagen inviterer til og leder møtet.

Det avklares hvem som holder i saken videre.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Avtalte tiltak iverksettes av aktuelle instanser i samarbeid med foreldre etter avtalt oppstart.

Forbered evalueringsmøtet.

Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedgår det. Barnets  meninger skal tillegges vekt. Avklar hvem som har ansvar for å snakke med barnet i forkant av evalueringen.

 

Hvem:

De som er ansvarlige for tiltak har ansvar for gjennomføring av dette.

Den som er ansvarlig for et tiltak har ansvar for dokumentasjon.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Barnets utvikling vurderes.  Tiltakene evalueres sammen i avtalt evalueringsmøte.

Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedgår det. Barnets meninger skal tillegges  vekt.

 

Hvem:

Den som er ansvarlig for saken.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Basert på evaluering må det fattes en beslutning om veien videre. Det er tre mulige utfall av evalueringen:

1. Tiltakene har hatt den ønskede effekt. Det er ikke lenger grunnlag for videre tiltak.
Saken avsluttes med et avslutningsnotat.

2. Tiltakene har effekt, men målene er ikke nådd og arbeidet fortsetter med samme tiltak
Eller
Tiltakene har ikke gitt ønsket effekt, men det er flere mulige tiltak som kan settes inn i barnehagen.
– Gå tilbake til Nivå 2 – trinn 1

3. Tiltakene har ikke gitt ønsket effekt. Dere er behov for hjelp fra flere/andre tjenester og videre innsats.
– Vurder aktuelle samarbeidspartnere, skriv eventuelle henvisninger og inviter til møte på nivå 3.

På dette nivået kan det også være aktuelt å drøfte saken i samarbeidsmøtet mellom kommune og BUP.

Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedgår det. Barnets  meninger skal tillegges vekt.

Hvem:

Hovedansvarlig for saken  i samarbeid med barnehagen og øvrige hjelpeinstanser.

Er det videre grunn til bekymring?

Hva:

Det er nå behov for et bredt samarbeid rundt barnet og foreldre og det rettes en henvendelse til flere/andre relevante tjenester. På bakgrunn av foreldres samtykke inviteres til et samarbeid med de involverte tjenestene og familien. Den personen/ tjenesten som har ansvar for å holde i saken inviterer til møtet.

Samarbeid og involvering av foreldre er vesentlig og drøfting i fellesskap av bekymringen omkring barnet og hvilke muligheter som kan bidra til å avhjelpe situasjonen.

Det redegjøres for hvilke tiltak som er forsøkt, hvilke tiltak som er i gang og evaluering som er gjort.

Det avklares videre samarbeid – ansvarsfordeling, hvem gjør hva og hovedansvar videre for å koordinere samarbeidet.

Hvem:

Den personen /tjenesten som er ansvarlig for saken i samarbeid med foreldre, barnehage  og øvrige tjenester.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Aktuell instans legger frem plan for sin utredning/undersøkelse/tiltak i samarbeid med foreldre/barn og andre aktuelle tjenester.

Avklar hvilke allerede iverksatte tiltak som skal videreføres, hvem som har ansvar for hvert enkelt tiltak, rekkefølge og samtidighet i tiltakene.

Avklar hvem som skal snakke med barnet i forkant av evalueringen for å få frem barnets egen opplevelse av eventuelt endring. Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedgår det. Barnets mening skal tillegges vekt.

Hvem:

Samarbeidende instans som har hovedansvar.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Planlagte utredninger/undersøkelser/tiltak iverksettes på aktuelle arenaer av ansvarlige tjenester.

Tjenestene har ansvar for dokumentasjon.

Hvem:

Samarbeidende instans som har hovedansvar for å koordinere og holde i saken.

 

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Det innkalles til evalueringsmøte med aktuelle instanser og foreldrene/barnet.

Evaluer om barnets situasjon har endret seg som følge av de koordinerte og utførte tiltakene.

Få med barnets opplevelse av eventuell endring. Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedgår det. Deres mening skal tillegges vekt.

Hvem:

Den som har ansvar for saken har ansvar for å innkalle til evalueringsmøte.

Hver enkelt tjeneste har ansvar for evaluering av egne tiltak i samarbeid med familien.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

På bakgrunn av evalueringen i evalueringsmøte besluttes veien videre.
Det er tre mulige utfall:

1. Tiltakene har hatt den ønskede effekten, det er ikke lenger grunnlag for bekymringen.
– Saken avsluttes med et avslutningsnotat.

2. Tiltakene har hatt en viss effekt og videre tiltak kan gjennomføres på nivå 1 eller 2.
– Gå til nivå 1 eller nivå 2.

3. De koordinerte tiltakene har ikke gitt ønsket effekt og tiltak på nivå 3 videreføres eller det settes inn nye tiltak.
– Gå til nivå 3, trinn 2.

Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedgår det. Barnets meninger skal tillegges vekt.

Dersom barnet har omfattende behov for bistand og støtte over en  lengre periode/eller det er knyttet alvorlig bekymring for barnet er det nødvendig at barneverntjenesten blir involvert.

På dette nivået kan det også være aktuelt å drøfte saken i samarbeidsmøte mellom kommune og BUP

Ved behov for koordinerte tjenester over tid skal det vurderes om det er behov for å opprette en ansvarsgruppe, om bruker har krav på individuell plan og koordinator. Ha ekstra fokus på behov for informasjonsoverføring i forbindelse med disse overgangene.

Når barneverntjenesten har fattet vedtak om tiltak overtas ansvaret for koordinering av barneverntjenesten/ eller koordinator ved opprettelse  av IP.

Hvem:

Den som er ansvarlig for saken i samarbeid med instansene og foreldrene.

Er det videre grunn til bekymring?